info@camrental.sk
+421 908 838 800
Prenájom u nás je najvýhodnejší! Na prvú objednávku získate zľavu 10%.

Obchodné podmienky

Údaje prenajímateľa:

PRIMETIME Production s.r.o., Tešedíkovo 30, 925 82 Tešedíkovo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25250/T, IČO: 45431906, DIČ: 2022992840, IČ DPH: SK2022992840

Adresa odberného miesta:

PRIMETIME Production s.r.o., Tešedíkovo 30, 925 82 Tešedíkovo

mobil: 0908 83 88 00

email: info@camrental.sk

I. Predmet nájmu

1. Prenajímateľ prehlasuje, že je výlučným vlastníkom alebo výhradným prenajímateľom všetkých prenajímaných vecí uvedených na webovej adrese www.camrental.sk.

2. Zmluvou o nájme veci sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi na určitú dobu užívania hnuteľné veci a nájomca sa zaväzuje platiť za to prenajímateľovi nájomné podľa platného cenníka, ak nebolo písomne dohodnuté inak. 

3. Prenajímateľ prehlasuje, že neexistujú žiadne právne ani faktické vady predmetu nájmu, ktoré by mohli byť prekážkou nájmu. Nájomná zmluva medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká prebratím objednanej techniky.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú špecifikovanú v zmluve o nájme. Zmluvné strany sú oprávnené nájomnú zmluvu vypovedať z dôvodu hrubého porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou.

II. Nájomné a kaucia

1. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi nájomné podľa cennníka za každý deň trvania nájmu, ak nie je uvedené inak dodatkom k nájomnej zmluve.

2. Nájomca je povinný v deň vyzdvihnutia predmetu nájmu zložiť prenajímateľovi zálohu (kauciu) vo výške dohodnuté zmluvnými stranami pre pokrytie prípadných vzniknutých škôd zavinených nájomcom. Je vypočítaná prenajímateľom na základe hodnoty objednaného tovaru (až do jej výšky), predchádzajúcej spolupráce, referencií nájomcu a jeho právneho statusu (freelancer / SZČO / s.r.o. / a.s.). Kaucia je použitá ako záloha pre uskutočnené plnenie za predmetné obdobie a ako čiastočná protihodnota zapožičané techniky. Po vrátení predmetu nájmu sa vracia zvyšná časť kaucie odpočítaním od hodnoty nájomného, pokiaľ ju prevyšuje. V prípade škody je využitá na uhradenie do plnej výšky prípadných nákladov na opravu predmetu nájmu.

III. Povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi predmet nájmu v dohodnutý deň a hodinu, podľa platnej objednávky uskutočnenej prostredníctvom e-mailu.

2. Prenajímateľ sa pri odovzdaní predmetu nájmu nájomcovi presvedčí, že predmet nájmu je spôsobilý na obvyklé užívanie.

3. Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou a iným zaobchádzaním s predmetom nájmu.

4. Pri odovzdaní predmetu nájmu nájomca podpíše preberací protokol.

IV. Povinnosti nájomcu

1. Nájomca nie je oprávnený poskytnúť predmet nájmu na užívanie tretej osobe a nie je oprávnený ho ďalej prenajať.

2. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu na účely, ku ktorým obvykle slúži.

3. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu mimo územia SR len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

4. Nájomca prevzatím predmetu nájmu súhlasí s tým, že za škody spôsobené na predmete nájmu počas doby nájmu nezodpovedá prenajímateľ. Nájomca preberá zodpovednosť za možné následky spojené s neodbornou manipuláciou a iným zaobchádzaním s predmetom nájmu.

5. Nájomca je uzrozumený so skutočnosťou, že prenajímateľ nezodpovedá za dáta uložené na záznamových zariadeniach. Prenajímateľ ďalej nezodpovedá za škody a náklady vzniknuté chybou alebo poruchou predmetu nájmu.

6. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade poškodenia predmetu nájmu tento navráti v stave, ktorý nie je v rozpore s reklamačnými podmienkami výrobcu predmetu nájmu. V opačnom prípade sa nájomca zaväzuje uhradiť cenu nevyreklamovateľného predmetu nájmu v jeho plnej výške.

7. Po uplynutí doby nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v sídle prenajímateľa či inom dohodnutom mieste, najneskôr však v deň a hodinu uvedenú v objednávke. Nájomca sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu v rovnakom stave, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, ako pri prevzatí predmetu nájmu od prenajímateľa. Nájomca je povinný prenajímateľovi uhradiť škodu vzniknutú na predmete nájmu jeho opotrebovaním nad mieru obvyklú.

8. V prípade omeškania nájomcu s vrátením predmetu nájmu je nájomca povinný naďalej pokrývať dohodnuté denné nájomné. Ďalej je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% dohodnutého denného nájomného a to za každý deň omeškania.

9. Nájomca zodpovedá od okamihu prevzatia predmetu nájmu od prenajímateľa za prípadné škody, zničenie a odcudzenie predmetu nájmu, a to až do doby vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi.

10. Nájomca je povinný oznámiť akúkoľvek vadu predmetu nájmu bezodkladne prenajímateľovi. Na neskôr reklamované chyby nebude braný ohľad a nebude tiež možné nárokovať zľavy z nájomného.

11. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nájomcovi nedostatočným nabitím batérií predmetu nájmu..

12. Nájomca berie na vedomie, že v prípade poškodenia predmetu nájmu, ktoré má za následok nefunkčnosť predmetu nájmu, je povinný prenajímateľovi uhradiť peňažnú sumu vo výške zodpovedajúcej účelne vynaloženým nákladom, ktoré prenajímateľ musí vynaložiť pre uvedenie predmetu nájmu do pôvodného stavu a ďalej ušlý zisk do maximálnej výšky nájomného za dobu, po ktorú predmet nájmu nebol v dispozícii prenajímateľa v súvislosti so škodovou udalosťou.

13. Nájomca je povinný prekontrolovať pri prevzatí stav, súčasti a príslušenstvo predmetu nájmu. V prípade akejkoľvek chyby predmetu nájmu je túto vadu povinný nájomcu okamžite pri prevzatí prenajímateľovi namietnuť. Pri nedodržaní tejto povinnosti stráca nájomca právo vadu predmetu nájmu namietať, ibaže ide o vadu skrytú a pri bežnej kontrole nezistiteľnú. Chybou sa myslí najmä nefunkčnosť predmetu nájmu.

14. Nájomca prehlasuje, že súhlasí s vyzdvihnutím a vrátením predmetu nájmu podľa vyplnených časov v objednávke. V skoršej dobe nie je možné zaručiť dostupnosť predmetu nájmu.

15. V prípade zrušenia alebo zmeny objednávky menej ako 24 hodín pred dohodnutým časom vyzdvihnutia súhlasí nájomca s uhradením storno poplatku vo výške jednodňového nájomného.

V. Ručenie objednávateľa

V prípade, že je osoba objednávateľa (osoba uzatvárajúca nájomnú zmluvu s prenajímateľom) odlišná od osoby, ktorej je fakturované nájomné, ručí objednávateľ prenajímateľovi za uhradenie splatného nájomného, ktoré ani po dodatočnej písomnej výzve nebolo uhradené.

VI. Záverečné ustanovenia

Účastníci prehlasujú, že si všeobecné obchodné podmienky dôkladne prečítali, s obsahom súhlasia a že táto dohoda bola uzavretá podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

Obchodné podmienkyOchrana osobných údajov
Created by EMCUBIO Digital Agency
usercart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram